Skip to main content

Sporen pravilnik za NVO na področju energije

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) je pripravilo pravilnik za dodelitev statusa nevladnim organizacijam v javnem interesu na področju energije. Kriteriji za dodelitev statusa pa nizkoogljičnih virov energije ne obravnavajo enakovredno. 

11 Junij 2024

Brez posebnega pompa je pred enim mesecem Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) objavilo pravilnik, ki določa kriterije za podelitev statusa nevladnim organizacijam v javnem interesu s področja energije. 

Pravilnik ni obsežen in vsebuje le 6 členov. Iz vsebine pa je razvidno, da tako kot nekateri pretekli dokumenti, pripravljeni s strani tega ministrstva, tudi ta pravilnik ignorira jedrsko energijo.

Problematičen je 3. člen, ki določa vrste aktivnosti delovanja za izkazovanje pomembnejših dosežkov. Ta navaja različne aktivnosti (promocije, izvajanje projektov, organizacija sestankov …), ki pa so vezane le na obnovljive vire energije in na učinkovito rabo energije. 

MOPE s svojim pravilnikom povsem ignorira nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z drugimi nizoogljičnimi viri, in upošteva le obnovljive vire energije. Taka obravnava je diskriminatorna do jedrske energije. To je edini nizkoogljični vir, ki zagotavlja zanesljivo oskrbo in glede na druge vire najbolj ščiti okolje. 

Zakaj je pomembno, da pravilnik upošteva vse nizkoogljične vire?

Pomembno je, da je pravilnik v skladu z nacionalno zakonodajo. Ta zahteva enakovredno obravnavo vseh nizkoogljičnih tehnologij, ki prispevajo k energetskemu prehodu in opustitvi rabe premoga in ostalih fosilnih virov energije. 

Nizkoogljični viri so že vključeni v Energetski zakon (EZ-2) in v druge nacionalne strateške dokumente, zato je pomembno, da so pripoznani tudi v pravilniku. 

Na področju nizkoogljičnih virov električne energije je bila sprejeta tudi Resolucija o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji. 

Prav je, da imajo organizacije, ki delujejo na področju jedrske energije, enake možnosti in pogoje kot organizacije, ki delujejo na področju obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije. Gre za krovne energetske usmeritve, ki jih je z veliko večino potrdil Državni zbor in jih MOPE ne bi smel kar na lastno pest kršiti.

Predlog spremembe, ki bi uredila neenako obravnavo nizkoogljičnih virov:

3. člen

(vrste aktivnosti delovanja za izkazovanje pomembnejših dosežkov)

Nevladna organizacija izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju energije glede zagotavljanja varne, trajnostne, zanesljive in kakovostne oskrbe energije, povečanja energetske učinkovitosti in varčevanja z energijo ter rabe energije iz obnovljivih nizkoogljičnih virov, če izpolnjuje vsaj štiri od naslednjih kriterijev:

 • (so)organizira ali izvaja sestanke za izmenjavo, prenos, dopolnjevanje in razvijanje novih ali premalo izpostavljenih vsebin, povezanih s področjem energije in energetike v domačem ali mednarodnem prostoru (npr. konference, simpoziji, posveti, seminarji, okrogle mize);
 • prispeva k spodbujanju trajnostnega razvoja, zelenega energetska prehoda, rabe obnovljivih virov energije (OVE) nizkoogljičnih virov energije in učinkovite rabe energije (URE) tako, da osvešča, izvaja promocijo ali širi strokovno znanje z organiziranjem in soorganiziranjem izvajanja posvetov, kongresov, seminarjev, delavnic in drugih oblik srečanj in izobraževanj;
 • izvaja promocijske aktivnosti za zeleni energetski prehod, podporo obnovljivim virom energije (OVE) nizkoogljičnim virom energije in učinkoviti rabi energije (URE) (kot npr. razstave, predstavitve, delavnice, predavanja, poletne šole, tekmovanja, strokovne objave na spletu); 
 • spodbuja aktivnosti in dialog med pristojnimi organi in organizacijami za čim uspešnejše reševanje vprašanj na področju energije;
 • aktivno sodeluje pri oblikovanju državnih ukrepov ali ukrepov samoupravnih lokalnih skupnosti in predlaga sprejem predpisov in ukrepov na področju energije;
 • izvaja strokovno svetovanje civilni družbi (uporabnikom) na področju energije ali energetike, na katerem društvo deluje;
 • izdaja strokovno literaturo, publikacije, študije ali druge strokovne objave v medijih na področju energije;
 • je nosilec ali partner pri izvajanju projektov na področju energije, ki se sofinancira iz sredstev Evropske unije ali mednarodnih sredstev.

Odzivi jedrskih strokovnjakov

Svoje predloge sprememb je pravočasno vložilo Društvo jedrskih strokovnjakov, ki se prav tako ukvarja s področjem energije, a zaradi diskriminatorne narave pravilnika ne bi dosegalo kriterijev. Rok za oddajo pripomb je bil 10. junij 2024. 

Za komentar smo prosili Jana Malca, ki je predsednik Mreže mlade generacije Društva jedrskih strokovnjakov: “Pri tej potezi gre za poskus izključitve strokovnjakov iz javnega odločanja. Je še ena potrditev diskriminatornega odnosa do jedrskih strokovnjakov, ki je prisoten že dolgo. Brez sodelovanja in enakovredne obravnave vseh nizkoogljičnih tehnologij, si razogljičenja ne moremo predstavljati.” 

Zakaj MOPE vztrajno »pozablja« na jedrsko energijo?

V zadnjem letu se je že 3-krat ponovilo, da je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ignoriralo jedrsko energijo, čeprav ta vir zagotavlja tretjino proizvedene električne energije v Sloveniji:

 1. Septembra 2023 je MOPE dalo v javno obravnavo predlog Zakona o energetski politiki. V njem jedrska energija ni bila omenjena. Našli smo sicer  4 omembe nizkoogljičnih virov, a so bili ti obravnavani drugače kot obnovljivi viri energije.
  Popravljena različica, ki je dobila naziv Energetski zakon, je jedrsko energijo definirala kot nizkoogljični vir energije, a zakon kljub temu popravku še danes diskriminira jedrsko energijo.

 2. 28. maja 2024 se je v Ljubljani odvil Info dan Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Na stojnicah so obiskovalci poleg trajnostne mobilnosti, nevladnih organizacij spoznavali tudi vire energije. Spet se je zgodilo, da so bili omenjeni le obnovljivi viri, nikjer pa ni bilo jedrske energije. Glede na namen, da bo država razpisala posvetovalni referendum o JEK2, bi bilo dobrodošlo, da državljane tudi izobrazi o tej temi.

 3. Junija 2024 pa je MOPE dalo v javno obravnavo pravilnik za dodelitev statusa nevladnim organizacijam v javnem interesu na področju energije, iz katerega so izključene nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z jedrsko energijo.

Glede na naravo teh “napak” je povsem utemeljen sum, da MOPE jedrsko energijo ignorira načrtno. Iz komunikacije ministrstva in oglaševalskih akcij je jasno razvidno, da jedrska energija ni obravnavana kot del njihove vizije prihodnosti slovenske energetike.