Skip to main content

Pregled IAEA v Sloveniji: zrel varnostni okvir in predlogi za izboljšanje

Misija Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA) je po 11-dnevnem obisku ugotovila, da si Slovenija nenehno prizadeva za krepitev jedrske varnosti, vključno z izrednimi stresnimi testi s scenariji kibernetske varnosti. V skupini IAEA so tudi dejali, da bi morala slovenska vlada razmisliti o zagotovitvi zadostnih finančnih in človeških virov regulatorjem, da bi zagotovila njihovo trajno neodvisnost in uspešnost. Obisk misije je zahtevala Vlada Republike Slovenije.

02 Junij 2022

Cantemir Ciurea, predsednik romunskega regulatorja jedrske varnosti (CNCAN), ki je vodil 17-člansko ekipo, ta je vključevala strokovnjake iz Brazilije, Finske, Francije, Madžarske, Irske, Litve, Malte, Pakistana, Slovaške, Švedske in Švice ter tri osebje IAEA, je dejal: »URSJV in SRPA sta izkušeni regulatorja na področju jedrske in sevalne varnosti in sta dokazala svojo zavezanost nenehnemu izboljševanju«.

Ciurea je poudaril pomen in dobre rezultate preizkusov varnosti v izrednih razmerah z uporabo scenarijev kibernetskih napadov kot enega od primerov, kjer morajo državni organi delovati usklajeno. Ekipa IRRS je ugotovila, da je sprejem ustrezne določbe za financiranje URSJV in URSV ključno za njuno ohranitev neodvisnosti pri učinkovitem izvajanju del in izpolnjevanju poslanstva.

Bistvo misij IRRS

Misije IRRS so zasnovane za krepitev učinkovitosti nacionalne regulativne infrastrukture za jedrsko in sevalno varnost, ki temelji na varnostnih standardih IAEA in mednarodnih dobrih praksah, hkrati pa priznava odgovornost vsake države za zagotavljanje jedrske in sevalne varnosti.

Misija je pregledala regulativni okvir za vse civilne objekte in dejavnosti, ki uporabljajo jedrski material in sevanje v Sloveniji. Poleg serije intervjujev in pogovorov s predstavniki URSJV in URSVS se je ekipa IRRS srečala z ministrom za okolje in prostor ter ministrom za zdravje. Strokovnjaki so ves čas misije opazovali tudi varnostne inšpekcijske preglede v Jedrski elektrarni Krško, Raziskovalnem inštitutu Jožef Stefan, Onkološkem inštitutu Ljubljana in objektu za ravnanje z odpadki.

Pohvala Sloveniji

Anna Hajduk Bradford, direktorica Sektorja za varnost jedrskih objektov IAEA, je pohvalila Slovenijo, da je med redkimi državami, ki so začele nov cikel misij IRRS. Država je gostila prvo misijo IRRS leta 2011 in drugo leta 2014. »Slovenija je pokazala trdno zavezanost regulativni varnosti in pripravljenost sodelovati z IAEA. Slovenija si želi svoj varnostni okvir razvijati v skladu z varnostnimi standardi IAEA,« je dejala Hajduk Bradfordova.

Skupina pod vodstvom Hajduk Bradfodove je podala tudi predloge, kako lahko slovenska vlada in regulatorji okrepijo regulativni okvir za jedrsko in sevalno varnost v Sloveniji v prihodnjih letih, in sicer:

  • z zagotavljanjem zadostnih finančnih in človeških virov tako URSJV kot URSV za izpolnjevanje svojih obveznosti,
  • z izboljšanjem usklajevanja med vsemi ustreznimi organi, pristojnimi za jedrsko in sevalno varnost,
  • z razvijanjem navodil za licenciranje in avtoriziranje dokumentacije,
  • z izboljšanjem usposabljanja inšpektorjev, konceptov in tehnoloških vidikov varnostnih inšpekcij ter postopkov za pregledovanje objektov in dejavnosti.